విశ్లేషణ (విచార, టిబెటన్: dpyod pa)

ఒక వస్తువును వివరంగా పరిశీలించే మానసిక అంశం.