వృద్ధాప్యం (స్థిత్యన్యతత్వా, థితస్స అన్నతత్త)

ఉన్నదాని యొక్క మార్పు.