అగామాలు

చైనీస్ కానన్‌లోని గ్రంథాల సంకలనాలు పాలి కానన్‌లోని ఐదు నికాయల్లో నాలుగుకు అనుగుణంగా ఉంటాయి.