అధికార-సమత

లో పేర్కొనబడిన వివాదాలను పరిష్కరించే పద్ధతులు ప్రతిమోక్ష సూత్రం.