బుద్ధుడు నిషేధించిన చర్య

ఒక చర్య సహజంగా ప్రతికూలంగా ఉండదు, కానీ తప్పించుకోవలసినది ఎందుకంటే బుద్ధ ఏర్పాటు a సూత్రం దీనిని నిషేధించడం, ఉదాహరణకు, పాడటం మరియు నృత్యం చేయడం అటాచ్మెంట్ ఉన్న వారి ద్వారా సన్యాస ఉపదేశాలు.