జైలు కవిత్వం

జైలులో ఉన్న వ్యక్తులు తమ ధర్మాచరణ గురించి హృదయం నుండి పద్యాలు వ్రాస్తారు.

జైలు కవిత్వంలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

పారదర్శక బంగారు బుద్ధుడు.
జైలు కవిత్వం

మళ్ళీ ప్రయత్నించండి

మేల్కొలుపు కోసం మన స్వంత పోరాటంలో బుద్ధుని సహనం మరియు సంకల్పాన్ని గుర్తుంచుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
నైరూప్య నమూనాలో బూడిద నీడలు.
జైలు కవిత్వం

విష్పర్

జైలులో ఉన్న వ్యక్తి రాసిన కవిత. ముదురు స్వరం, ఇది పరస్పర అనుసంధానాన్ని తాకుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
'ప్రిజన్ పొయెట్రీ IV' అనే పదాలు ఉన్న జైలు గది దానిపై సూపర్మోస్ చేయబడింది.
జైలు కవిత్వం

జైలు కవిత్వం IV

జైలు ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమంతో సంబంధం ఉన్న ఖైదీలు రాసిన పద్యాలు.

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యాస్తమయం ముందు పడవ పడవ యొక్క సిల్హౌట్.
జైలు కవిత్వం

ట్రూత్

సంసారం మరియు అజ్ఞానం నుండి బయటపడే మార్గాన్ని కనుగొనడం.

పోస్ట్ చూడండి
'ప్రిజన్ పొయెట్రీ III" అనే పదాలు ఉన్న జైలు గది దానిపై సూపర్మోస్ చేయబడింది.
జైలు కవిత్వం

జైలు కవిత్వం III

జైలు ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు రాసిన పద్యాలు.

పోస్ట్ చూడండి
'ప్రిజన్ పొయెట్రీ II" అనే పదాలు ఉన్న జైలు గది దానిపై సూపర్మోస్ చేయబడింది.
జైలు కవిత్వం

జైలు కవిత్వం II

జైలు ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమానికి సంబంధించిన వ్యక్తులు రాసిన పద్యాలు.

పోస్ట్ చూడండి
జైలు కవిత్వం

అర్థం చేసుకునే మార్గం

ఉనికి యొక్క నిజమైన స్వభావంపై ప్రతిబింబాలు. మనమందరం మరియు మనకు ఉన్నదంతా…

పోస్ట్ చూడండి
జైలు కవిత్వం

“ఎట్ హెల్స్ గేట్” పై రిఫ్లెక్షన్స్

మనం సత్యానికి ఎదురుగా నిలబడితేనే స్వస్థత కలుగుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యోదయం ముందు 'HOPE' అనే పదం సూపర్మోస్ చేయబడింది.
జైలు కవిత్వం

ఆశకు శక్తి, నయం చేసే శక్తి

ఖైదు చేయబడిన వ్యక్తి కరుణతో కూడిన చర్యల వల్ల కలిగే అందాన్ని వివరిస్తాడు.

పోస్ట్ చూడండి
ఒక వ్యక్తి యొక్క ముఖం మరియు 'EGO' అనే పదం గోడపై పెయింట్ చేయబడింది.
జైలు కవిత్వం

అహంకారము యొక్క అజ్ఞానము

జైలులో ఉన్న వ్యక్తి బుద్ధుని బోధలను అర్థం చేసుకోవడం వల్ల కలిగే ప్రభావాలను ప్రతిబింబిస్తాడు.

పోస్ట్ చూడండి
జైలు గది దానిపై 'జైలు కవిత్వం నేను" అనే పదాలు సూపర్మోస్ చేయబడ్డాయి.
జైలు కవిత్వం

జైలు కవిత్వం I

జైలు ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమంతో సంబంధం ఉన్న పలువురు వ్యక్తులు రాసిన పద్యాలు.

పోస్ట్ చూడండి
గోడపై 'హైకూ' అనే పదం యొక్క గ్రాఫిటీ.
జైలు కవిత్వం

పద్యమాల

జైలు ధర్మ ప్రచార కార్యక్రమంతో సంబంధం ఉన్న ఇద్దరు ఖైదీలు రాసిన హైకూ.

పోస్ట్ చూడండి