చైతన్యం తినడం

ఆహారాన్ని ఆధ్యాత్మిక సాధనగా ఎలా మార్చాలనే దానిపై బోధనలు.

మైండ్‌ఫుల్ ఈటింగ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

ఇవ్వడం యొక్క శూన్యత

నైవేద్యాలు చేసేటప్పుడు ఉత్పన్నం మరియు శూన్యతను బట్టి ఎలా ఆలోచించాలి.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

అందరి ప్రయోజనం కోసం అంకితం

మధ్యాహ్న భోజనం తర్వాత అన్ని జీవులను ఎత్తి చూపుతూ శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం పూర్తి చేయడం...

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

ఆహారం గురించి బౌద్ధ సూత్రాలు

ఉపవాసంపై బౌద్ధ దృక్పథం మరియు అభ్యాసకులు ఆహారానికి సంబంధించిన బౌద్ధ సూత్రాలను ఎలా ఉంచుతారు.

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

సన్యాసులు మరియు సామాన్యుల మధ్య హృదయ సంబంధం

శంఖాన్ని పోషించడానికి ఆహారాన్ని అందించే సామాన్యుల కోసం పద్యాలు మరియు శంఖం...

పోస్ట్ చూడండి