వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

నాలుగు ముద్రలపై బోధనలు, నమ్మకమైన జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక గురువుకు సంబంధించినవి, మరణిస్తున్న మరియు పునర్జన్మ, మరియు కర్మ.

వాల్యూమ్ 2లోని అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధ అభ్యాసానికి పునాది

పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

శరీరం మరియు మనస్సు

శరీరం మరియు మనస్సును కంపోజ్ చేసే వివిధ అంశాలు: పన్నెండు మూలాలు మరియు పద్దెనిమిది భాగాలు,...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

దృగ్విషయాల వర్గీకరణ

ధ్యానం మరియు సిలోజిజమ్‌ల గురించి చర్చ, మరియు బౌద్ధ వర్గీకరణను వివరిస్తూ అధ్యాయం 3 ప్రారంభమవుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

విశ్వసనీయ జ్ఞానులు మరియు ధ్యానం

మన ఆలోచనా విధానాలు మరియు కాగ్నిజర్‌ల రకాల మధ్య సంబంధం మరియు ఎలా అనుమితి నమ్మదగిన కాగ్నిజర్‌లు...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

సరైన కారణాలు మరియు నమ్మదగిన జ్ఞానులు

మూడు రకాల సందేహాలు, నమ్మకమైన జ్ఞానుల యొక్క ప్రసంగిక దృక్పథం మరియు ఎప్పుడు ఎలా తెలుసుకోవాలి…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

మూడు రెట్లు విశ్లేషణ

అధీకృత సాక్ష్యం ఆధారంగా విశ్వసనీయమైన కాగ్నిజర్‌లు మరియు గుర్తించడానికి త్రివిధ విశ్లేషణలను ఎలా చేపట్టాలి…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

ఉదాహరణ మరియు అధీకృత ఆధారంగా నమ్మదగిన కాగ్నిజర్లు...

తప్పుడు స్పృహలు మరియు మన భావోద్వేగ జీవితం మరియు ఉదాహరణ ఆధారంగా నమ్మదగిన కాగ్నిజర్‌ల మధ్య సంబంధం…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

విశ్వసనీయ జ్ఞానులు మరియు సిలోజిజమ్‌లు

అవగాహన రకాలు, ప్రత్యక్ష మరియు అనుమితి విశ్వసనీయమైన కాగ్నిజర్‌లు మరియు సిలాజిజమ్‌లను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి