వాల్యూమ్ 2 ది ఫౌండేషన్ ఆఫ్ బౌద్ధ అభ్యాసం

నాలుగు ముద్రలపై బోధనలు, నమ్మకమైన జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక గురువుకు సంబంధించినవి, మరణిస్తున్న మరియు పునర్జన్మ, మరియు కర్మ.

వాల్యూమ్ 2లోని అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధ అభ్యాసానికి పునాది

పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

కర్మ ఫలితాలు

కర్మ ఫలితాలపై బోధనను కొనసాగించడం మరియు విలువైన గార్లాండ్ నుండి పద్యాలను వివరించడం.

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

కర్మ మరియు ప్రస్తుత నైతిక సమస్యలు కొనసాగాయి

ప్రస్తుత నైతిక సమస్యలు మరియు కర్మల చర్చను కొనసాగించడం, సహాయక ఆత్మహత్య వంటి అంశాలను కవర్ చేయడం,...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

కర్మ మరియు ప్రస్తుత నైతిక సమస్యలు

జెనెటిక్ ఇంజనీరింగ్, స్టెమ్ సెల్ పరిశోధన, క్లోనింగ్, జనన నియంత్రణ, వంటి వాటికి సంబంధించిన కర్మ మరియు ప్రస్తుత నైతిక సమస్యలను వివరించడం

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

అధర్మ చర్యల నుండి సద్గుణాన్ని గుర్తించడం

"కర్మ యొక్క బరువు" పూర్తి చేయడం, "ధర్మరహిత చర్యల నుండి సద్గుణాన్ని గుర్తించడం" బోధించడం మరియు "కర్మ మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

నిర్మాణాత్మక చర్యలు మరియు కర్మ బరువు

"నిర్మాణాత్మక చర్యలు" విభాగాన్ని కవర్ చేయడం మరియు "కర్మ యొక్క బరువు" విభాగాన్ని ప్రారంభించడం.

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

మనస్సు యొక్క మూడు కాని ధర్మాలు

పది ధర్మాలు కాని వాటిని వివరించడం, పనికిమాలిన మాటలు మరియు మనస్సు యొక్క మూడు ధర్మాలు లేనివి: దురాశ, దురాశ...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

వాఙ్మయము కాని ధర్మములు

పది ధర్మాలు కాని వాటి వివరణను కొనసాగిస్తూ, మూడవ భౌతిక ధర్మం కాని మరియు మొదటి మూడింటిని కవర్ చేస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

మానసిక కాని ధర్మాలు

మూడు మానసిక అధర్మాలను మరియు పూర్తిగా చంపే చర్యకు అవసరమైన నాలుగు శాఖలను బోధించడం…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

కర్మ యొక్క సాధారణ లక్షణాలు

చాప్టర్‌లోని “కర్మ యొక్క సాధారణ లక్షణాలు” మరియు “కర్మ యొక్క నిర్దిష్ట లక్షణాలు” విభాగాల నుండి బోధించడం…

పోస్ట్ చూడండి
పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

కర్మ మరియు దాని ప్రభావాలు

10వ అధ్యాయం ప్రారంభించి, "కర్మ మరియు దాని ప్రభావాలు", కారణం మరియు ప్రభావం యొక్క మూడు సూత్రాలను వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి