వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఆనందం మరియు మనస్సు యొక్క స్వభావం కోసం సార్వత్రిక మానవ కోరికతో ప్రారంభమయ్యే ఆధునిక పాఠకుల కోసం ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్.

వాల్యూమ్ 1లోని అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తున్నాయి

వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

భయం, కోపం మరియు భ్రమ యొక్క సమీక్ష

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ లామ్సెల్ 48-52 పేజీలను సమీక్షించారు, భయం, కోపం మరియు భ్రమలకు సంబంధించిన అంశాలను కవర్ చేశారు.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

అటాచ్మెంట్ యొక్క సమీక్ష

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ నైమా "భావోద్వేగాలు మరియు క్లెసాస్"పై అధ్యాయం 3 విభాగం యొక్క సమీక్షకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

భావోద్వేగాలు మరియు భావాల సమీక్ష

పూజ్యమైన థుబ్టెన్ చోనీ అధ్యాయం నుండి “బౌద్ధమతం, సైన్స్ మరియు భావోద్వేగాలు” అనే విభాగాన్ని సమీక్షించారు…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

దుఃఖాను ముగించే అవకాశం యొక్క సమీక్ష

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ జంపా "ది పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎండింగ్ దుహ్ఖా" అనే విభాగం యొక్క సమీక్షకు నాయకత్వం వహిస్తున్నారు...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

మహాయాన గ్రంథాల ప్రామాణికత

మహాయాన గ్రంథాల ప్రామాణికత గురించిన చర్చలపై అధ్యాయం 5లోని విభాగాన్ని కవర్ చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

మూడు బుట్టలు

మూడు బుట్టలు లేదా త్రిపిటకాలోని కంటెంట్‌లో తేడాలను వివరించడం ద్వారా అధ్యాయం 4ని పూర్తి చేస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

తంత్ర మరియు బౌద్ధ నియమాలు

తంత్రాన్ని క్లుప్తంగా కవర్ చేయడం మరియు ప్రస్తుతం ఉన్న మూడు బౌద్ధ విషయాలపై ఒక విభాగాన్ని ప్రారంభించడం…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

మహాయాన వృద్ధి

మహాయాన సూత్రాలు మొదట ఎలా కనిపించాయి, ప్రజాదరణ పొందాయి మరియు కేంద్రంగా ఎలా మారాయి అనే దానిపై బోధించడం…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ప్రారంభ బౌద్ధ పాఠశాలలు

అధ్యాయం 4లోని “బుద్ధుని జీవితం” మరియు “ప్రారంభ బౌద్ధ పాఠశాలలు” విభాగాలను కవర్ చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి