వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఆనందం మరియు మనస్సు యొక్క స్వభావం కోసం సార్వత్రిక మానవ కోరికతో ప్రారంభమయ్యే ఆధునిక పాఠకుల కోసం ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్.

వాల్యూమ్ 1లోని అన్ని పోస్ట్‌లు బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తున్నాయి

వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఆలోచన రూపాంతరం యొక్క ఎనిమిది శ్లోకాలు: 3-6 వచనాలు

గెషే లాంగ్రీ రాసిన ఎనిమిది వర్సెస్ ఆఫ్ థాట్ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌లో 3-6 శ్లోకాలపై కొనసాగింపు వ్యాఖ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ప్రేమపూర్వక దయ యొక్క సమీక్ష

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ నైమా అధ్యాయం 3లోని ప్రేమపూర్వక దయపై విభాగాన్ని సమీక్షించారు, దీనికి వ్యాఖ్యానం ఇచ్చారు…

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

బాధల సమీక్షతో పని చేస్తోంది

గౌరవనీయులైన థబ్టెన్ డామ్చో బాధలకు విరుగుడులను ఎలా ఉపయోగించాలనే దాని గురించి సజీవ చర్చకు దారి తీస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

భావోద్వేగాలు మరియు బాధల సమీక్ష

గౌరవనీయులైన టెన్జిన్ త్సెపాల్ "భావోద్వేగాలు మరియు మనుగడ" మరియు "బాధలతో పనిచేయడం" అనే అధ్యాయం 3 విభాగాలను సమీక్షించారు.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ఆలోచన రూపాంతరం యొక్క ఎనిమిది శ్లోకాలు: 1-2 వచనాలు

గేషే లాంగ్రి టాంగ్పా ద్వారా ఆలోచన రూపాంతరం యొక్క ఎనిమిది శ్లోకాలలో 1-2 శ్లోకాలపై వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

మనస్సు శిక్షణ

7వ అధ్యాయంలోని “కరుణాత్మక ఉద్దేశాన్ని పెంపొందించడం” మరియు “మనస్సు శిక్షణ”లోని విభాగాలను కవర్ చేయడం.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

ప్రేరణ యొక్క ప్రాముఖ్యత

అధ్యాయం 6 “బీయింగ్ ప్రాక్టికల్” యొక్క చివరి విభాగాన్ని కవర్ చేస్తూ, అధ్యాయం 7ని ప్రారంభించి, కవర్ చేస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

పాయింట్‌ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం

అధ్యాయం 6 “పాయింట్‌ను సరిగ్గా అర్థం చేసుకోవడం” మరియు “ధర్మం మారగలదా?” విభాగాలను కవర్ చేస్తోంది.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

అతిశయోక్తి ప్రకటనలు?

అధ్యాయం 6 “నిధి బోధనలు మరియు స్వచ్ఛమైన దృష్టి బోధనలు” మరియు “అతిశయోక్తి ప్రకటనలు?” విభాగాలను కవర్ చేస్తోంది

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

టిబెట్‌లో బౌద్ధమతం

ఐదవ అధ్యాయాన్ని ముగించడం, 'టిబెట్‌లో బౌద్ధమతం' అనే విభాగాన్ని చర్చిస్తూ, ఆరవ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడం.

పోస్ట్ చూడండి
వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

నాలుగు బుద్ధ శరీరాలు

ఐదవ అధ్యాయం, "నాలుగు బుద్ధ శరీరాలు" అనే విభాగంలో విస్తృతమైన దృష్టిని అందిస్తుంది...

పోస్ట్ చూడండి