పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

Apple Podcasts, Google Podcasts లేదా TuneIn రేడియోలో ట్యూన్ చేయండి.

పాడ్‌క్యాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశల్లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

బోధిచిట్టను ఆశించడం మరియు నిమగ్నం చేయడం కోసం సూత్రాలు

బోధిసిత్తాను ఆశించే నియమాలు మరియు బోధిసత్వ నైతిక నియంత్రణల వివరణను ప్రారంభించడం.

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

ఆకాంక్షించే బోధిచిట్ట

తీసుకోవడం-ఇవ్వడం ధ్యానంపై బోధనను ముగించడం మరియు అభిలాషించే బోధిచిత్త సూత్రాలను కొనసాగించడం.

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

సమస్త జీవులకు దానం చేయడం

తీసుకోవడం-ఇవ్వడం వంటి ధ్యానం వలె అన్ని జీవులకు మరియు పవిత్ర జీవులకు ఎలా ఇవ్వాలి.

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

మన శరీరాలను బుద్ధి జీవులకు అర్పించడం

మానసికంగా మన శరీరాలను విడిచిపెట్టడం గురించి "ప్రతికూలతను ఆనందంగా మరియు ధైర్యంగా మార్చడం" నుండి బోధించడం…

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

విస్తృతంగా ఇవ్వడం

"ప్రతికూలతను ఆనందంగా మరియు ధైర్యంగా మార్చడం" పుస్తకం నుండి చదవడం అనే అంశం గురించి…

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

ఇతరులను ఆదరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు

స్వీయ-కేంద్రీకృతం యొక్క ప్రతికూలతలు మరియు ఇతరులను ఆదరించడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు.

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

స్వీయ కేంద్రీకరణ యొక్క ప్రతికూలతలు

మానసిక స్థితి యొక్క శూన్య స్వభావాన్ని పరిశోధించడం, మన జీవితాల్లో స్వీయ-కేంద్రీకృతత ఎలా పనిచేస్తుంది మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
గోమ్చెన్ లామ్రిమ్

స్వీయ కేంద్రీకృతం మరియు ఐదు నిర్ణయాలు

స్వీయ-కేంద్రీకృతత యొక్క ప్రతికూలతలు మరియు స్వీయ మరియు ఇతరులను సమం చేసిన తర్వాత ఐదు నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి.

పోస్ట్ చూడండి