గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

గీశే యేషే తాబ్ఖే ధర్మకీర్తికి దిగ్నాగ యొక్క వ్యాఖ్యానాన్ని బోధిస్తుంది చెల్లుబాటు అయ్యే జ్ఞానంపై సంగ్రహం.

గేషే యేషే తాబ్ఖేతో ప్రమాణవర్తికలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

నమ్మకమైన ఉపాధ్యాయుని గుణాలు

విముక్తిని కోరుకునే వారికి బుద్ధుడిని నమ్మదగిన గురువుగా చేసే లక్షణాలు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

గత మరియు భవిష్యత్తు జీవితాలను నిరూపించడం

మనం కరుణను పెంపొందించుకోగల గత మరియు భవిష్యత్తు జీవితాల ఉనికిని రుజువు చేసే పద్యాలు...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

గత మరియు భవిష్యత్తు జీవితాల ఉనికిని రుజువు చేయడం

ప్రమాణవర్త్తికాలోని 37-43 శ్లోకాలు, భూత మరియు భవిష్యత్తు ఉనికికి రుజువుని తెలియజేస్తున్నాయి...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

గణనీయమైన కారణం యొక్క నిర్వచనం

ప్రమాణవర్త్తిక 55-68 శ్లోకాలు, ఉద్భవించడం, నిలిచిపోవడం, క్షీణించడం మరియు ఆగిపోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

శరీరం మనస్సు యొక్క సహకార స్థితి కాదు

ప్రమాణవర్తికలోని 69-79 శ్లోకాలు, శరీరం మరియు మనస్సు గణనీయంగా ఒకేలా ఉంటాయి అనే ఆలోచనను ఖండిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

భాగాలు మరియు మొత్తం

ప్రమాణవర్త్తికాలోని 89-96 శ్లోకాలు, భాగరహితమైన మొత్తం ఉందనే ఆలోచనను ఖండించడంతో సహా.

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

అణువులు మరియు శ్వాసలు

ప్రమాణవర్త్తికాలోని 97-106 శ్లోకాలు, పరమాణువులు దీనికి కారణం అనే ఆలోచనను ఖండించడంతో పాటు...

పోస్ట్ చూడండి
గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

మునుపటి వివరణల సారాంశం

ప్రమాణవర్తికలోని 107-113 శ్లోకాలు, మనస్సు నుండి పుడుతుంది అనే ఆలోచనను ఖండించడంతో పాటు...

పోస్ట్ చూడండి