బౌద్ధ సిద్ధాంత వ్యవస్థలు

విభిన్న బౌద్ధ తాత్విక పాఠశాలల ప్రకారం వాస్తవిక స్వభావం యొక్క అభిప్రాయాలపై బోధనలు.

బౌద్ధ టెనెట్ సిస్టమ్స్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

శూన్యత మరియు అశాశ్వతం

దాచిన మరియు స్పష్టమైన దృగ్విషయాలు, శూన్యత మరియు అశాశ్వతత మరియు శూన్యతలో ఉపయోగించే పదాల గురించి చర్చ…

పోస్ట్ చూడండి
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

సూత్ర పాఠశాల: దృగ్విషయం మరియు జ్ఞానం

మానిఫెస్ట్ మరియు దాచిన దృగ్విషయాలు, ప్రధాన మరియు తదుపరి జ్ఞానం, మరియు మూడు సార్లు ప్రకారం…

పోస్ట్ చూడండి
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

సౌత్రాంతిక మరియు రెండు సత్యాలు

సూత్ర పాఠశాల యొక్క ప్రతిపాదకుల రకాలు, వర్ణించబడిన దృగ్విషయాలు మరియు అనుకూల మరియు ప్రతికూల దృగ్విషయం ప్రకారం…

పోస్ట్ చూడండి
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

టెనెట్ సిస్టమ్స్ మరియు విపరీతాలు

అన్ని బౌద్ధ విద్యాలయాలచే నాలుగు ముద్రలు, స్వీయ అపోహలు మరియు విభిన్న అభిప్రాయాలు...

పోస్ట్ చూడండి
గెషే దోర్జీ దమ్‌దుల్‌తో ఉన్న సిద్ధాంతాలు

సిద్ధాంతాలకు పరిచయం

సిద్ధాంతాలపై సిరీస్‌లో మొదటి బోధన: పద్ధతి మరియు వివేకం అంశాల పోలిక,...

పోస్ట్ చూడండి