ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

3వ శతాబ్దపు తాత్విక గ్రంథంపై వ్యాఖ్యానాలు వాస్తవికత యొక్క స్వభావాన్ని ఎలా ధ్యానించాలి.

ఆర్యదేవ 400 చరణాలలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 9-16

గెషే యేషే తాబ్ఖే ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందిస్తూ, 9 నుండి 16 వచనాలపై వ్యాఖ్యానం చేస్తూనే ఉన్నారు,...

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 17-25

గెషే తాబ్ఖే మన ప్రియమైనవారితో మన అనుబంధాన్ని సడలించడం గురించి 1వ అధ్యాయంలో బోధనను ముగించారు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 2: శ్లోకాలు 26 – 35

గెషే థాబ్‌కే ప్రశ్నలకు ప్రతిస్పందిస్తూ, 2వ అధ్యాయంలో బోధనను కొనసాగిస్తూ, తప్పులను విడిచిపెట్టడానికి అంకితం చేశారు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 2: శ్లోకాలు 36-38

గెషే తాబ్ఖే ఆనందంపై నమ్మకాన్ని వదలివేయడంపై బోధలు ఇస్తాడు మరియు దేనినైనా ఖండించాడు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 2: శ్లోకాలు 39-50

గేషే తాబ్ఖే బాధను ఆనందంగా చూడటం యొక్క అసందర్భతపై బోధిస్తూనే ఉన్నాడు మరియు...

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 2: సారాంశం మరియు చర్చ

గెషే థాబ్ఖే నిజంగా ఉనికిలో ఉన్న ఆనందం మరియు బాధ యొక్క ప్రతిపాదకుల మధ్య చర్చను వివరించాడు మరియు వారి…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 3: శ్లోకాలు 51-66

గెషే థాబ్ఖే 3వ అధ్యాయంలోని పరిశుభ్రత యొక్క దృక్కోణాన్ని వదిలివేయడం గురించి బోధించాడు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 3: శ్లోకాలు 67–74

శరీరం మరియు మనస్సు రెండింటి యొక్క అపరిశుభ్రతను చూడటం ఎలా సహాయపడుతుందో గెషే తాబ్ఖే మాట్లాడుతున్నారు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయాలు 3-4: శ్లోకాలు 75-85

గెషే థాబ్ఖే 4వ అధ్యాయంలో బోధించడం ప్రారంభించాడు, మానిఫెస్ట్ భావనలను అధిగమించడానికి విరుగుడు గురించి మాట్లాడుతూ...

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 4: శ్లోకాలు 85–89

స్వీయ దృక్పథాన్ని పెంపొందించడం కరుణ మరియు వివరణకు ఎలా దారితీస్తుందనే దానిపై బోధనలు…

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 4: శ్లోకాలు 90–100

నైతిక నాయకుడిగా ఉండటానికి ఏమి అవసరం? ఇది దేశానికి తగినదేనా...

పోస్ట్ చూడండి
ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 4: శ్లోకాలు 85-92

అధికారంలో ఉన్నవారు గర్వపడటం ఎందుకు సరికాదనే కారణాలను పరిశీలిస్తూ...

పోస్ట్ చూడండి