శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

నాగార్జునపై ఖేన్సూర్ జంపా టేగ్‌చోక్ వ్యాఖ్యానం ఆధారంగా బోధనలు రాజు కోసం విలువైన సలహాల హారము.

శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలలో అన్ని పోస్ట్‌లు

శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 33-36

వ్యక్తుల యొక్క నిస్వార్థత మరియు క్రమాలపై ఆధారపడి స్వీయ-గ్రహణ ఎలా పుడుతుంది…

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 36-38

సంసారంలో పునర్జన్మ కారణాలు, దాని అసంతృప్త స్వభావం మరియు కారణాలను పరిశీలిస్తే...

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 39-44

వివిధ సిద్ధాంత పాఠశాలలు మోక్షం అంటే ఏమిటో ఎలా సూచిస్తాయి మరియు ప్రసంగిక మాధ్యమికలు వాదనలను ఎలా ఖండిస్తాయి…

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 45-48

స్వాభావిక ఉనికిని తిరస్కరించడం నిజమైన ఉనికిని గ్రహించడాన్ని తొలగిస్తుంది మరియు విముక్తికి దారి తీస్తుంది. స్వాభావిక ఉనికిని నిరాకరిస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 49-56

రెండు విపరీతమైన అభిప్రాయాలను తిరస్కరించడం - విషయాలు పూర్తిగా లేవు లేదా అంతర్లీనంగా ఉన్నాయి. వదలకుండా…

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 63-68

స్వాభావికమైన రాకపోకలను తిరస్కరించడం ద్వారా స్వాభావిక ఉనికిని తిరస్కరించడం. అశాశ్వతమైన, తాత్కాలికమైన వ్యక్తి ఎలా అనుభవిస్తాడు...

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 69-75

స్వాభావిక ఉనికిని తిరస్కరించడానికి ఉత్పన్నమయ్యే డిపెండెంట్‌ని అర్థం చేసుకోవడానికి వివిధ మార్గాలు-భాగాలపై ఆధారపడటం, కారణ ఆధారపడటం,...

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 76-80

ఎలా శూన్యత మరియు ఆధారపడటం అనేది పరస్పరం స్థాపించబడింది మరియు దానిని సంప్రదాయంగా ఎలా ఉంచాలి మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

చాప్టర్ 1: 80 వ వచనం

వ్యక్తులు మరియు వస్తువులు కేవలం కాన్సెప్ట్ ద్వారా ఎలా ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పటికీ సంప్రదాయబద్ధంగా ఉన్నాయి.…

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 81-82

వ్యక్తి మరియు సముదాయాల మధ్య సంబంధాన్ని విశ్లేషించడం ద్వారా అంతర్లీనంగా ఉనికిలో ఉన్న వ్యక్తిని తిరస్కరించడం,...

పోస్ట్ చూడండి
శ్రావస్తి అబ్బేలో బోధనలు

అధ్యాయం 1: శ్లోకాలు 82-86

ఏడు రెట్లు విశ్లేషణ ద్వారా వ్యక్తి యొక్క స్వాభావిక ఉనికిని తిరస్కరించడం. స్వాభావిక ఉనికిని నిరాకరిస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి