వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

విస్తృతమైన వ్యాఖ్యానం పదునైన ఆయుధాల చక్రం ధర్మరక్షిత ద్వారా.

వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06లో అన్ని పోస్ట్‌లు

సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 49-55

అసలు శత్రువును గుర్తించడం, మన బాధ ఎక్కడ నుండి వస్తుంది: స్వీయ-కేంద్రీకృతత మరియు స్వీయ-అవగాహన అజ్ఞానం, మరియు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 56-59

స్వీయ-కేంద్రీకృత ఆలోచన మరియు స్వీయ-గ్రహణ అజ్ఞానమే నిజమైన శత్రువులు అని గుర్తించడం. ఆ అపోహలు ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 60-63

మన చెడు అలవాట్లను మరియు మన స్వీయ-గ్రహణ అజ్ఞానాన్ని ఎత్తి చూపే శ్లోకాల కొనసాగింపు…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 64-66

శూన్యత ధ్యానంలో నిరాకరణ వస్తువు కోసం అనుభూతిని పొందడం మరియు సాధన చేయడం...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 67-69

మనతో నిజాయితీగా ఉండటం, మన తప్పులను అంగీకరించడం మరియు ఎల్లప్పుడూ ఇతరులను నిందించకుండా ఉండటం యొక్క ప్రాముఖ్యత…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 69-72

బాధలు స్వీయ-కేంద్రీకృత ఆలోచన యొక్క తప్పు అని మనల్ని మనం ఎలా గుర్తు చేసుకుంటాము…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 73-76

ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలు, సంఘం ఆస్తి, సలహాలు మరియు ఉపదేశాలను స్వీకరించడం వంటి అంశాలను కవర్ చేసే పద్యాలు.

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 77-80

విశ్వాసాలను ఉంచుకోవడం మరియు కథను రూపొందించే మనస్సును నియంత్రించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 81-83

సంసారం అంటే ఏమిటో, దానికి కారణాలను గుర్తుంచుకుని, దానిని మన జీవితానికి అన్వయించుకోవడం. చూడటానికి వస్తున్నారు...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 84-85

ధర్మాన్ని నేర్చుకోవడం, తప్పుడు అభిప్రాయాలను నివారించడం మరియు మనతో కలిసి పనిచేయడం ఎలాగో వివరించే శ్లోకాలు...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 86-89

ధ్యానం, ఉపాధ్యాయునిపై ఆధారపడటం, పని చేయడం వంటి వాటిపై దృష్టి కేంద్రీకరించిన అధ్యయనం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించే శ్లోకాలు...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నప్పుడు మేఘావృతమైన ఆకాశంలో ఆరెంజ్ చారలు.
వీల్ ఆఫ్ షార్ప్ వెపన్స్ 2004-06

పదునైన ఆయుధాల చక్రం: శ్లోకాలు 90-91

మా ఉపాధ్యాయులు సూచించే దానికి విరుద్ధంగా చేసే మా ధోరణిని గమనిస్తూ, సుముఖంగా...

పోస్ట్ చూడండి