కరుణపై 108 శ్లోకాలు

బోధనలు జరుగుతున్నాయి 108 శ్లోకాలు గొప్ప కరుణను స్తుతిస్తాయి భిక్షు లోబ్సాంగ్ తయాంగ్ ద్వారా.

కరుణపై 108 శ్లోకాలలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 15-19

బుద్ధుడు, ధర్మం మరియు శంఖం యొక్క ముఖ్యమైన గుణమైన కరుణ ఎంత గొప్పది...

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 20-26

మనస్సును ఎలా మార్చడం మరియు బాధాకరమైన వైఖరిని అధిగమించడం ధర్మ సాధన యొక్క సారాంశం.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 27-34

బోధిసత్తవులు, గొప్ప కరుణ కారణంగా, బుద్ధి జీవులకు ప్రయోజనం చేకూర్చడానికి నిరంతరం ఎలా పనిచేస్తారు,

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 35-41

శరీరం పట్ల మనకు ఎంత అనుబంధం ఉంది, అయినా మనం సృష్టించే కర్మ మాత్రమే…

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 43-46

మన తల్లిదండ్రులు చూపే దయ గురించి ఎలా ఆలోచించాలి మరియు దాని ఆధారంగా ఎలా...

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: 47వ వచనం మరియు ఇతరులపై ఆధారపడటం

ప్రతి ఒక్కరు ప్రేమించదగినవారని చూడటానికి మనం ఎలా ఓపెన్ మైండెడ్‌గా ఉండాలి మరియు…

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 48-52

బోధనల కోసం మనం స్వీకరించే పాత్రలుగా ఎలా ఉండాలి మరియు దీని ద్వారా మన అవగాహనను పెంపొందించుకోవాలి...

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 52-53

మన జీవితాలపై అవగాహన పెంపొందించుకోవడం మరియు దీర్ఘకాలిక ప్రయోజనాలను అందించే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 54-56

స్వయాన్ని కాకుండా ఇతరులను ఆదరించడం మరియు మన మనస్సు ఎలా అనిపిస్తుందో పరిశీలించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 57-62

ఒకరి స్వంత ఆలోచనలు మరియు మనస్సును మార్చుకోవడం ద్వారా జ్ఞానోదయం పొందగల సామర్థ్యం ఎలా ఉంది.

పోస్ట్ చూడండి
చెక్కతో చేసిన 1000 సాయుధ చెన్రెజిగ్ విగ్రహం.
కరుణపై 108 శ్లోకాలు

108 శ్లోకాలు: శ్లోకాలు 63-70

మంచి పునర్జన్మ మరియు జ్ఞానోదయం వైపు పురోగమించడం కోసం జ్ఞాని జీవులకు ఎంత గొప్ప కరుణ సహాయపడుతుంది.

పోస్ట్ చూడండి