37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

గైల్సే టోగ్‌మే జాంగ్పో రచించిన "బోధిసత్వాల 37 అభ్యాసాలు"పై వ్యాఖ్యానాలు.

బోధిసత్వాల 37 అభ్యాసాలలోని అన్ని పోస్ట్‌లు

మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 10-15 వచనాలు

అన్ని జీవుల దయను గుర్తించడం, మా తల్లులు, మరియు మా కష్ట అనుభవాలను సాధనాలుగా తీసుకోవడం…

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 7-9 వచనాలు

మన ఆధ్యాత్మిక గురువుతో సంబంధం మన జీవితంలో అత్యంత ముఖ్యమైనది. ఒక…

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 4-6 వచనాలు

సంసారం యొక్క కష్టాలను, ప్రారంభం లేని జీవితాల గురించి ఆలోచించడం, వదులుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను వివరించే శ్లోకాలు…

పోస్ట్ చూడండి
మొదటి మంచు మంచు తోటలోని ఆకుల మధ్య ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహంపై కురుస్తుంది.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

37 అభ్యాసాలు: 1-3 వచనాలు

లామ్రిమ్‌ను వ్యక్తిగతంగా మార్చడం, ప్రతికూల అలవాట్లను మార్చడానికి వాతావరణాన్ని మార్చడం మరియు మనం చూసే విధంగా విశ్రాంతి తీసుకోవడం…

పోస్ట్ చూడండి
అతని ముందు ఒక చిన్న సిరామిక్ తెల్ల పావురంతో ఆరుబయట పీఠంపై ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహం.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

ధర్మ బుద్ధిని అభివృద్ధి చేయడం

ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి ముందు మనల్ని మనం ఆచరించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత, కపటత్వం నుండి కాపాడుకోవడం మరియు నిరంతరం...

పోస్ట్ చూడండి
అతని ముందు ఒక చిన్న సిరామిక్ తెల్ల పావురంతో ఆరుబయట పీఠంపై ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహం.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

మనస్సుపై పని చేస్తోంది

ఎనిమిది ప్రాపంచిక ఆందోళనలతో పనిచేయడానికి మరియు ఆరు సుదూర వైఖరులను పెంపొందించడానికి వివిధ పద్ధతులు…

పోస్ట్ చూడండి
అతని ముందు ఒక చిన్న సిరామిక్ తెల్ల పావురంతో ఆరుబయట పీఠంపై ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహం.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

జ్ఞానోదయానికి మార్గం యొక్క దశలు

బోధిసత్వాల 37 అభ్యాసాలలో లామ్రిమ్ అంశాలు మరియు ఆలోచన పరివర్తన అభ్యాసాలు.

పోస్ట్ చూడండి
అతని ముందు ఒక చిన్న సిరామిక్ తెల్ల పావురంతో ఆరుబయట పీఠంపై ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహం.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

విలువైన మానవ జీవితం

విలువైన మానవ జీవితాన్ని కలిగి ఉండటం, మూడు విషపూరిత వైఖరులు మనపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయి, ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత...

పోస్ట్ చూడండి
అతని ముందు ఒక చిన్న సిరామిక్ తెల్ల పావురంతో ఆరుబయట పీఠంపై ఉన్న బుద్ధుడి విగ్రహం.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

సంసారం పట్ల జ్ఞాన భయం

చక్రీయ ఉనికి యొక్క వాస్తవికత మరియు విముక్తికి అవకాశంపై బోధన. మా గురించి ప్రతిబింబిస్తోంది…

పోస్ట్ చూడండి
మైత్రేయ బోధిసత్వుని బంగారు విగ్రహం.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు
  • ప్లేస్‌హోల్డర్ చిత్రం గీల్సే టోగ్మే జాంగ్పో

బోధిసత్వుల 37 అభ్యాసాలు

గీల్సే టోగ్‌మే జాంగ్‌పో ద్వారా బోధిసత్వ లక్షణాలను అభివృద్ధి చేయడంపై పద్యాలు, అలాగే రికార్డింగ్…

పోస్ట్ చూడండి