సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

"సెవెన్-పాయింట్ మైండ్ ట్రైనింగ్"పై నమ్ఖా పెల్ యొక్క వ్యాఖ్యానంపై బోధనలు ఆలోచన శిక్షణను మార్గం యొక్క దశలతో కలపడం.

సూర్య కిరణాల వంటి మైండ్ ట్రైనింగ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

దృగ్విషయం యొక్క నిస్వార్థత

అంతర్లీనంగా ఉన్న "నాది" లేకపోవడం మరియు దృగ్విషయం యొక్క నిస్వార్థత యొక్క వివరణ.…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

ప్రశాంతత మరియు అంతర్దృష్టి

ప్రశాంతత యొక్క ఐక్యత మరియు నిస్వార్థత యొక్క సరైన దృక్పథం ఎంత అంతర్దృష్టి: ఎంత ప్రశాంతత...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

భ్రాంతి వంటి రూపము

వస్తువులు మరియు వ్యక్తులు భ్రమలు ఎలా కనిపిస్తారు; "భ్రాంతి లాంటి ప్రదర్శన" యొక్క సరైన అర్థం మరియు మార్గాలు...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

సమీక్ష: నాలుగు ప్రాథమిక పద్ధతులు

నాలుగు ప్రాథమిక పద్ధతులపై ముగింపు యొక్క సమీక్ష మరియు సారాంశం. ఇందులో సహాయకరమైన మార్గదర్శకత్వం ఉంది...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

సమీక్ష: సంప్రదాయ బోధిచిట్ట

సాంప్రదాయ బోధిసిట్టా మరియు బోధిచిట్టా అభివృద్ధి కోసం రెండు పద్ధతులను కవర్ చేసే వచనం యొక్క సమీక్ష.

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

సమీక్ష: అజ్ఞానం మరియు సిద్ధాంత వ్యవస్థలు

అజ్ఞానం అంటే ఏమిటి, నివారించడం వంటి వాటితో సహా మేల్కొనే మనస్సును పెంపొందించడంపై విభాగం యొక్క సమీక్ష…

పోస్ట్ చూడండి