సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

"సెవెన్-పాయింట్ మైండ్ ట్రైనింగ్"పై నమ్ఖా పెల్ యొక్క వ్యాఖ్యానంపై బోధనలు ఆలోచన శిక్షణను మార్గం యొక్క దశలతో కలపడం.

సూర్య కిరణాల వంటి మైండ్ ట్రైనింగ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లు

సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

సద్గుణ మరియు ధర్మరహిత చర్యల మార్గాలు

మన సద్గుణ మరియు ధర్మరహితమైన చర్యల గురించి మనం తెలుసుకుంటే, మనం త్వరగా చూస్తాము...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

కర్మ చర్యల బరువు

మన కర్మ చర్యల యొక్క భారం లేదా తేలిక ఐదు కారకాలచే నిర్ణయించబడుతుంది. మేము చూస్తున్నాము…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

నాలుగు రకాల కర్మ ఫలితాలు

కర్మ ఫలితాల నుండి సృష్టించబడిన నాలుగు రకాల పక్వతలలో మన అలవాట్లు ఉన్నాయి, మనం ఎక్కడ ఉన్నాం…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

కర్మ, సంసారం మరియు దుఃఖం

కర్మ యొక్క సంక్లిష్టమైన పరస్పర చర్య మరియు ఫలితాల యొక్క అనేక వ్యక్తీకరణలపై సమగ్ర బోధన.…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

చక్రీయ ఉనికి యొక్క ప్రతికూలతలు: పార్ట్ 1

నాల్గవ ప్రాథమిక అభ్యాసానికి పరిచయం, చక్రీయ ఉనికి యొక్క ఆరు ప్రతికూలతలు, లోతైనవి...

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

చక్రీయ ఉనికి యొక్క ప్రతికూలతలు: పార్ట్ 2

చక్రీయ ఉనికి యొక్క ఆరవ ప్రతికూలత ద్వారా మూడవదానిపై లోతైన బోధన. ఈ బోధన పూర్తయింది…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

సంప్రదాయ బోధిచిట్టను పండించడం

సాంప్రదాయిక మేల్కొలుపును ఎలా పండించాలో వివరించే వచనం యొక్క విభాగానికి పరిచయం…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

బోధిచిట్టా యొక్క ప్రయోజనాలు

రెండు రకాల బోధిసత్వాలు, యోగ్యత యొక్క సంచితం మరియు జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేయవలసిన అవసరం…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

మా తల్లిదండ్రుల దయ చూసి

ఉత్పత్తి యొక్క కారణం మరియు ప్రభావ పద్ధతి యొక్క ఏడు పాయింట్లలో మొదటి రెండు…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

పరోపకార ఉద్దేశం

బోధిచిట్టను ఉత్పత్తి చేయడానికి ఏడు-పాయింట్ల కారణం మరియు ప్రభావ సాంకేతికత: చివరి ఐదు పాయింట్లు.

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

బోధిచిట్టా అభివృద్ధి

స్వీయ మరియు ఇతరులను సమం చేయడం మరియు మార్పిడి చేసుకోవడం మరియు మొదటి ఆరు పాయింట్ల వివరణ…

పోస్ట్ చూడండి
సూర్య కిరణాల వంటి మనస్సు శిక్షణ

తనను మరియు ఇతరులను సమం చేయడం

విషయాలను చూడటం ద్వారా స్వీయ మరియు ఇతరులను సమం చేయడాన్ని వివరిస్తూ వచన విభాగాన్ని పూర్తి చేస్తోంది...

పోస్ట్ చూడండి