పర్ల్ ఆఫ్ విజ్డమ్ I పుస్తక ముఖచిత్రం

పెర్ల్ ఆఫ్ విజ్డమ్, బుక్ I

బౌద్ధ ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

టిబెటన్ సంప్రదాయంలో బౌద్ధమతాన్ని అధ్యయనం చేయడం మరియు ఆచరించడం ప్రారంభించిన ప్రజలకు సాధారణంగా బోధించే ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాల సంకలనం. ఈ వచనం, అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయుని నుండి సూచనలతో పాటు, అన్ని స్థాయిల విద్యార్థులకు ఒక అనివార్యమైన పునాదిగా పనిచేస్తుంది.

నుండి ఆర్డర్

డౌన్¬లోడ్ చేయండి

పుస్తకం గురించి

ఈ పుస్తకం టిబెటన్ సంప్రదాయంలో బౌద్ధమతాన్ని అధ్యయనం చేయడం మరియు ఆచరించడం ప్రారంభించే వ్యక్తులకు సాధారణంగా బోధించే ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాల సంకలనం. ఈ ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు అన్ని సమస్యల నుండి విముక్తి పొందాలనే సంకల్పం, అన్ని జీవుల ప్రయోజనం కోసం జ్ఞానోదయం పొందేందుకు అంకితమైన హృదయం మరియు వాటిని ఉన్నట్లుగా గ్రహించే జ్ఞానం వంటి ఉన్నతమైన విషయాల వైపు మన ఆలోచనలను మళ్లించడం ద్వారా మన మనస్సును ఉన్నతీకరించడానికి రూపొందించబడ్డాయి.

మన మనస్సు, దాని వివిధ ఆలోచనలు మరియు భావోద్వేగాలతో, జీవితంలో మనం అనుభవించే వాటిని సృష్టిస్తుంది మరియు నిర్ణయిస్తుంది కాబట్టి, దానిని వాస్తవిక మరియు విలువైన విషయాల వైపు మళ్లించడం చాలా ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. పర్ల్ ఆఫ్ విజ్డమ్, బుక్ Iను ప్రాతిపదికగా ఉపయోగించడం మరియు అర్హత కలిగిన ఉపాధ్యాయుని నుండి సూచనలతో దానిని పూర్తి చేయడం ద్వారా ఒకరు దీన్ని చేయవచ్చు.

మీరు బుద్ధుని బోధనలను ఆస్వాదించండి మరియు ప్రయోజనం పొందండి!

మరిన్ని ప్రార్థనలు మరియు అభ్యాసాలు

విషయ సూచిక