9 మే, 2022

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

లామా త్సోంగ్‌కాపా యొక్క తంగ్కా చిత్రం.
వెన్ తో సిద్ధాంతాలు. సంగే ఖద్రో

సౌత్రాంతిక టెన్త్ స్కూల్: పార్ట్ 1

సౌత్రాంతిక పాఠశాలకు పరిచయం మరియు సాంప్రదాయ మరియు అంతిమ అంశాలతో సహా వస్తువులను నొక్కి చెప్పే విధానం...

పోస్ట్ చూడండి