ఫిబ్రవరి 25, 2022

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

పునరుద్ధరించబడిన ఉనికి

అధ్యాయం 7 నుండి బోధనను కొనసాగించడం, సంస్కృత సంప్రదాయంలో మరియు పాళీ సంప్రదాయంలో పునరుద్ధరించబడిన ఉనికిని వివరిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి