అక్టోబర్ 13, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

ఆస్తిక-ఆచారవాదులను మరియు జైనులను ఖండించడం 

ఆస్తిక-ఆచారవాద సోటెరియాలజీ యొక్క తిరస్కరణపై వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేయడం మరియు తిరస్కరించడంపై వ్యాఖ్యానాన్ని ప్రారంభించడం…

పోస్ట్ చూడండి