అక్టోబర్ 12, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

సాంఖ్యులు మరియు ఆస్తిక-ఆచారవాదులను తిరస్కరించడం

సాంఖ్య దృక్పథాలను తిరస్కరించడంపై వ్యాఖ్యానం పూర్తి చేయడం మరియు ఆస్తిక-ఆచారవాద అభిప్రాయాలను తిరస్కరించడంపై వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి