అక్టోబర్ 11, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

వైశేషిక మరియు సాంఖ్యాలను ఖండించడం

వైశేషిక అభిప్రాయాల ఖండనపై వ్యాఖ్యానం పూర్తి చేయడం మరియు తిరస్కరణపై వ్యాఖ్యానం ప్రారంభం...

పోస్ట్ చూడండి