అక్టోబర్ 8, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

వైశేషిక సోటెరియాలజీ యొక్క తిరస్కరణ

"సెల్ఫ్ అండ్ సఫరింగ్" విభాగంలో వ్యాఖ్యానాన్ని పూర్తి చేయడం మరియు "A...పై విభాగాన్ని ప్రారంభించడం"

పోస్ట్ చూడండి