అక్టోబర్ 7, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

స్వీయ మరియు బాధ, ప్రశ్నలు మరియు సమాధానాలతో పార్ట్ 2

"సెల్ఫ్ అండ్ సఫరింగ్" విభాగంలో కొనసాగిన వ్యాఖ్యానం మరియు వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ ప్రశ్నలకు సమాధానమిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి