అక్టోబర్ 3, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

గేషే యేషే తాబఖేతో ప్రమాణవర్త్తికా

స్వీయ ధ్యానం లేదు

స్వీయ-నివేదనపై ధ్యానం చేయడం, సర్వజ్ఞతను ఎలా నిరూపించాలి మరియు ప్రారంభించడంపై వ్యాఖ్యానం...

పోస్ట్ చూడండి