24 మే, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: రోజువారీ ధ్యాన సాధన కోసం సలహా

రోజువారీ ధ్యాన అభ్యాసాన్ని మరియు అభ్యాస సెషన్‌లోని నాలుగు భాగాలను స్థాపించడానికి సలహా.

పోస్ట్ చూడండి