10 మే, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: ఆకాశం వంటి మనస్సుపై ధ్యానం

గైడెడ్ ధ్యానం తరువాత ఆకాశం వంటి మనస్సుపై ధ్యానం యొక్క వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి