10 మే, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

థంగ్కా ముందు బోధిస్తున్నప్పుడు పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో నవ్వుతున్నారు.
బౌద్ధ ధ్యానం 101

ధ్యానం 101: ఆకాశం వంటి మనస్సుపై ధ్యానం

గైడెడ్ ధ్యానం తరువాత ఆకాశం వంటి మనస్సుపై ధ్యానం యొక్క వివరణ.

పోస్ట్ చూడండి
తంత్రానికి పరిచయం

తంత్రానికి ప్రత్యేక లక్షణాలు

పరమితాయన బోధనలతో పోలిస్తే తంత్రం యొక్క ప్రత్యేక లక్షణాలు.

పోస్ట్ చూడండి
తంత్రానికి పరిచయం

ఎలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి

తంత్రానికి ముఖ్యమైన ముందస్తు అవసరాలు మరియు బోధిచిట్టను అభివృద్ధి చేసే పద్ధతులు.

పోస్ట్ చూడండి