ఫిబ్రవరి 12, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

ఉద్దేశ్య కర్మ మరియు ఉద్దేశించిన కర్మ

ఉద్దేశ్య కర్మ మరియు ఉద్దేశించిన కర్మపై బోధించడం మరియు వివిధ సిద్ధాంత వ్యవస్థల అభిప్రాయాలను వివరించడం.

పోస్ట్ చూడండి