ఫిబ్రవరి 5, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

కర్మ యొక్క పనులు

12వ అధ్యాయం ప్రారంభించి, చర్యలను వర్గీకరించే వివిధ మార్గాల్లోని విభాగాలను కవర్ చేస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి