జన్ 29, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

10 ధర్మరహిత చర్యల సమీక్ష

అధ్యాయం 11ని సమీక్షిస్తోంది, పది ధర్మరహితమైన చర్యలను వివరిస్తూ, కర్మను భారంగా మరియు ప్రభావవంతంగా చేసే కారకాలు...

పోస్ట్ చూడండి