జన్ 22, 2021

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

పాడ్‌కాస్ట్ మేల్కొల్పడానికి మార్గం యొక్క దశలు

అధ్యాయం 10 యొక్క సమీక్ష

10వ అధ్యాయాన్ని సమీక్షించడం, కర్మ అంటే ఏమిటి మరియు కర్మ యొక్క సాధారణ లక్షణాల గురించి చర్చించడం.

పోస్ట్ చూడండి