అక్టోబర్ 31, 2020

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఒక చెట్టు కింద ఆమె ఒడిలో పూల దండతో పీఠంపై ఉన్న కువాన్ యిన్ విగ్రహం.
37 బోధిసత్వాల అభ్యాసాలు

బోధిసత్వుల 37 అభ్యాసాలు: 20-21 శ్లోకాలు

కోపాన్ని అణచివేయడం మరియు అనుబంధాన్ని విడిచిపెట్టడం వంటి పద్యాలపై వ్యాఖ్యానం.

పోస్ట్ చూడండి