Print Friendly, PDF & ఇమెయిల్

% ། ནུབ་ ནུབ་ པ་ པ་ རིག་ འཛིན་ གྲགས་ གྲགས་ མཛད་ མཛད་ པའི་ ཞེན་ པ་ བཞི་ བྲལ་ བཞུགས བཞུགས བཞུགས -

% ། ནུབ་ ནུབ་ པ་ པ་ རིག་ འཛིན་ གྲགས་ གྲགས་ མཛད་ མཛད་ པའི་ ཞེན་ པ་ བཞི་ བྲལ་ བཞུགས བཞུགས བཞུགས -

సచెన్ కుంగా నింగ్పో యొక్క థాంకా చిత్రం.
ద్వారా చిత్రం హిమాలయన్ ఆర్ట్ రిసోర్సెస్.

ཞེས་ པ་ པ་ རྣལ་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ དབང་ ཕྱུག་ ཕྱུག་ གྲགས་ པ་ རྒྱལ་ རྒྱལ་ མཚན་ གྱི་ གསུང་ ཞེན་ པ་ བཞི་ བཞི་ བྲལ་ པ་ ཨྠི ྀ །། །། །། །། నాలుగు స్థిరీకరణల నుండి స్వేచ్ఛపై ఈ సూచనను యోగుల ప్రభువు ద్రక్పా గ్యాల్ట్‌సెన్ చెప్పారు.

% །ན་ོ༘་གུ་རུ།
నివాళి గురు!

ఆగ్నియో མྱ་ངན་ ལས་ ལས་ འདས་ འདས་ པའི་ བདེ་ བ་ ཆེན་པོ་ ཆེན་པོ་ མཆོག་ དོན་ དུ་ དུ་ གཉེར་ བར་ འདོད་པ་ རྣམས་ ཀྱིས་ ཞེན་ ཞེན་ པ་ བྲལ་ དགོས་ ཏེ ། ། ། ། འདི་ལ་ཞེན་པ་བཞི་ནི། ཚེ་འདི་ལ་ཞེན་པ། ཁམས་གསུམ་འཁོར་བ་ལ་ཞེན་པ། བདག་གི་དོན་ལ་ཞེན་པ། ఆవిడ -
గొప్ప పూజ్య సక్యప నోటి నుండి: సర్వోన్నతమైన గొప్పవారిని కోరుకునే వారు ఆనందం నిర్వాణం యొక్క నాలుగు స్థిరీకరణల నుండి విడిపోవాలి. ఈ నాలుగు స్థిరీకరణలు

 1. ఈ జీవితంపై స్థిరపడి,
 2. చక్రీయ ఉనికి యొక్క మూడు రంగాలపై స్థిరపడటం,
 3. మీ స్వంత శ్రేయస్సుపై స్థిరపడటం,
 4. [స్వాభావికంగా ఉన్న] విషయాలు మరియు లక్షణాలపై స్థిరపడటం.

ఊహూహూ ఊహూయోయో ఊళ్లోయో ఊహూయో བཞི་ པའི་ པའི་ གཉེན་ གཉེན་ པོར་ ཆོས་ ཐམས་ཅད་ ཐམས་ཅད་ སྒྱུ་མ་ སྒྱུ་མ་ ལྟ་ བུར་ བདག་ མེད་པར་ དྲན་ པའོ པའོ པའོ 
వాటి విరుగుడులు కూడా నాలుగు:

 1. మొదటి స్థిరీకరణకు విరుగుడుగా, ధ్యానం మరణం మరియు అశాశ్వతం మీద;
 2. రెండవదానికి విరుగుడుగా, చక్రీయ ఉనికి యొక్క లోపాలను ప్రతిబింబిస్తుంది;
 3. మూడవదానికి విరుగుడుగా, ఆలోచించండి బోధిచిట్ట;
 4. నాల్గవదానికి విరుగుడుగా, అన్నింటినీ ప్రతిబింబించండి విషయాలను నిస్వార్థంగా, కలలు లేదా భ్రమలు వంటివి.

དེ་ ལྟར་ ལྟར་ དྲན་ ཞིང་ ཞིང་ གོམས་ པར་ བྱས་ པའི་ འབྲས་བུ་ འབྲས་བུ་ འབྱུང་ སྟེ ། ། ། ཆོས་ཆོས་སུའགྲོ་བ། ཆོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བ། ལམ་འཁྲུལ་པ་སེལ་བ། དེ་ ལྟར་ ལྟར་ ཤེས་ ཤིང་ གོམས་ གོམས་ པའི་ འབྲས་བུ་ འཁྲུལ་ བ་ བ་ ཡེ་ ཤེས་ ཕུན་ སུམ་ ཚོགས་ པའི་ སངས་ འབྱུང་ ངོ༌ ། ངོ༌ ངོ༌
అటువంటి ప్రతిబింబం మరియు పరిచయం యొక్క నాలుగు ప్రభావాలు తలెత్తుతాయి:

 1. మీ అభ్యాసం ధర్మాన్ని చేరుకుంటుంది
 2. మీ అభ్యాసం మార్గాన్ని చేరుకుంటుంది,
 3. మార్గంలో తప్పులు తొలగించబడతాయి,
 4. మరియు-అటువంటి అవగాహన మరియు పరిచయం యొక్క [ప్రధాన] ప్రభావం-తప్పుగా భావించిన [మనస్సు] బుద్ధయొక్క అద్భుతమైన జ్ఞానం యొక్క సేకరణ.

དེ་ ལ་ ལ་ དང་པོ་ དང་པོ་ ཚེ་ འདི་ འདི་ ལ་ ཞེན་ པའི་ གཉེན་པོ་ གཉེན་པོ་ འཆི་བ་ མི་ རྟག་ པ་ དྲན་པ་ ནི ནི ནི ནི ఆయోగ్ འAlloo ఆలోచియో ། དེ་ དེ་ ལྟར་ ལྟར་ བསམ་པ་ གཅིག་ གཅིག་ སྐྱེས་ ནས་ སྙིང་ ནས་ ནས་ ཆོས་ གཅིག་ བྱེད་ འདོད་ འོང་ སྟེ སྟེ སྟེ སྟེ ఊహూయో
మొదటిది, ఈ జీవితంపై స్థిరపడటానికి విరుగుడు, మరణం మరియు అశాశ్వతంపై ప్రతిబింబం:

 1. మరణ సమయం నిరవధికంగా ఉందని ఆలోచించండి,
 2. అని ఆలోచించండి పరిస్థితులు మరణాలు చాలా ఉన్నాయి,
 3. మరణ సమయంలో మీరు [ధర్మం తప్ప] దేని వల్ల ప్రయోజనం పొందరని విస్తృతంగా ఆలోచించండి.

ఈ విధంగా ఈ ఆలోచనలను సృష్టించిన తరువాత, మీరు కేవలం ధర్మాన్ని మాత్రమే ఆచరించాలని హృదయం నుండి కోరికను పొందుతారు. ఆ సమయంలో, [మీ సాధన] ధర్మానికి చేరువవుతుంది.

དེ་ ནས་ ནས་ ཁམས་ ཁམས་ གསུམ་ འཁོར་ བ་ ལ་ ཞེན་ ཞེན་ པའི་ གཉེན་ གཉེན་ པོར་ འཁོར་ ཉེས་ དམིགས་ དྲན་པ་ ནི ། ། ནི ఊహూ ఊహూ ཚངས་ པ་ པ་ དང་ དང་ བརྒྱ་ བྱིན་ བྱིན་ ལ་ སོགས་ པ་ ཀུན་ ཀུན་ བདེ་ བ་ མཆོག་ ཡིན་ ནམ་ སྙམ་ ན ། ། ན མ་ཡིན་ཏེ། ఊహూయో དེ་ རྣམས་ རྣམས་ ཀྱི་ ཚེ་ ཚེ་ དང་ ལོངས་ སྤྱོད་ བསྐལ་ པ་ པ་ དུ་ མར་ གནས་ ཤིང་ རྒྱས་ ཀྱང་ མཐར་ འཆི་ སྟེ སྟེ ། ། ། མནར་ མེད་ མེད་ པའི་ སེམས་ཅན་ སེམས་ཅན་ དམྱལ་ བར་ སྐྱེ་ བའི་ ཉེན་ ཉེན་ པས་ ན ། ། ། དེ་ ཐམས་ཅད་ ཐམས་ཅད་ ཀྱང་ སྡུག་བསྔལ་ སྡུག་བསྔལ་ གྱི་ རང་བཞིན་ ལས་ མ་ འདས་ འདས་ སྙམ་ དུ་ བསམ་ ཞིང་ གོམས་ པ་ ན་ ཆོས་ འགྲོ་བ་ འགྲོ་བ་ གཅིག་ གཅིག་ གཅིག་ ཡོད་དེ། ཁམས་ གསུམ་ གསུམ་ སྡུག་བསྔལ་ གྱི་ གྱི་ རང་བཞིན་ ལས་ མ་ འདས་ པར་ འདུག་ པས ། པས མྱ་ངན་ ལས་ ལས་ འདས་ འདས་ པའི་ བདེ་ བ་ བ་ རང་ རང་ དགོས་ སྙམ་ པའི་ བློ་ སྐྱེ་ ཞིང༌ ཞིང༌ ཞིང༌ ఆఘోయోయో
అప్పుడు, చక్రీయ ఉనికి యొక్క మూడు రంగాలపై స్థిరపడటానికి విరుగుడుగా, చక్రీయ ఉనికి యొక్క లోపాలను ప్రతిబింబిస్తుంది. దీని ప్రకారం, మీరు ఆశ్చర్యపోవచ్చు, “ఈ జీవితంలో ఇలాంటి దోషాలు ఉన్నప్పటికీ, ఇతరులు-చక్రాలు తిరిగే చక్రవర్తులు, బ్రహ్మ, శక్రుడు మొదలైనవారు- అందరూ పరమానందభరితులే కదా?” లేదు, అవి కూడా దుఃఖ స్వభావాన్ని దాటి వెళ్ళవు. వారి జీవితాలు అనేక యుగాల పాటు కొనసాగుతాయి కానీ మరణంతో ముగుస్తాయి మరియు వారి వనరులు విస్తృతమైనవి కానీ విధ్వంసంతో ముగుస్తాయి. ఇంకా, విశ్రాంతి లేకుండా నరకంలో నరకంగా పుట్టే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి, ఈ [జీవులు] అన్నీ కూడా దుఃఖ స్వభావాన్ని దాటి వెళ్ళవు అనే ఆలోచనను మీరు పరిగణించి, సుపరిచితులైనప్పుడు, మీరు ఎవరి అభ్యాసం మార్గాన్ని చేరుకుంటారో వారు అవుతారు. మూడు రంగాలు దుఃఖం యొక్క స్వభావాన్ని దాటి వెళ్ళవు కాబట్టి, "నాకు అవసరం ఆనందం నిర్వాణం,” మరియు దాని కొరకు అన్ని మార్గాలను ఆచరించే వ్యక్తిగా అవ్వండి.

དེ་ ལྟར་ ལྟར་ རྒྱུད་ རྒྱུད་ ལ་ སྐྱེས་ ཀྱང་ བྱང་ བྱང་ ཆུབ་ ཀྱི་ སེམས་ སེམས་ དང་ མི་ ལྡན་ པས་ བདག་ གཅིག་ གཅིག་ བུ་ བ་ དུ་ གཉེར་ ན ། ། ། ། དགྲ་བཅོམ་པའམ། རང་ སངས་ སངས་ རྒྱས་ སུ་ སུ་ འགྱུར་ བས་ ན་ བདག་ གི་ གི་ དོན་ ལ་ ཞེན་ པའི་ གཉེན་ པོར་ པོར་ བྱང་ ཆུབ་ དྲན་པ་ ནི ། ། ། ། ། དེ་ ལྟར་ ལྟར་ ཁམས་ ཁམས་ གསུམ་ སྡུག་བསྔལ་ གྱི་ རང་བཞིན་ འདི་ འདི་ ལས་ བདག་ བདག་ གཅིག་ བུ་ བས་ མི་ ཕན་ ཏེ ། ། ཏེ སེམས་ཅན་ འདི་ འདི་ རྣམས་ རེ་རེ་ རེ་རེ་ ནས་ བདག་ གི་ ཕ་ དང་ དང་ མ་ མ་ བྱས་ པ་ མེད་ པས་ པས་ འདི་ རྣམས་ ལས་ འདས་ པའི་ པའི་ པའི་ པའི་ པའི་ བདེ་བའི་མཆོག་ཐོབ་ན། བདག་ བསྐལ་ བསྐལ་ པ་ པ་ ནས་ བསྐལ་ པའི་ བར་དུ་ བར་དུ་ དམྱལ་ བའི་ སེམས་ཅན་ སེམས་ཅན་ དུ་ སྐྱེས་ ཀྱང་ སླའི་ སྙམ་ པའི་ པའི་ བློ་ སྐྱེས་ ཙམ་ ན ། ། ། ། ལམ་ གྱི་ གྱི་ འཁྲུལ་ འཁྲུལ་ བ་ དང་པོ་ དང་པོ་ བདག་ གི་ དོན་ ལ་ ལ་ ཞེན་ པ་ སེལ་ བ་ ཡིན་ ནོ ནོ ནོ ནོ
మీరు ఈ విధంగా మీ కంటిన్యూమ్‌లో [ఈ అవగాహన] సృష్టించినప్పటికీ, మీరు కోరుకుంటే ఆనందం దానం చేయకపోవడం వల్ల మీరే ఒంటరిగా ఉంటారు బోధిచిట్ట, మీరు [వినేవాడు] ఫో డిస్ట్రాయర్ లేదా సోలిటరీ రియలైజర్. అందువల్ల, మీ స్వంత సంక్షేమంపై స్థిరపడటానికి విరుగుడుగా, ఆలోచించండి బోధిచిట్ట. మీరు ఇప్పుడే సుపరిచితులు అయినప్పుడు మరియు [ఈ] అవగాహనను సృష్టించినప్పుడు:

ఈ దుఃఖ స్వభావంలో ఉన్న మూడు రంగాల నుండి నన్ను ఒంటరిగా విముక్తి చేయడం ప్రయోజనకరం కాదు, ఎందుకంటే ఈ ప్రతి జీవి నుండి నాకు తండ్రి మరియు తల్లిగా నటించని వారు ఎవరూ లేరు. ఈ చరాచర జీవులు సర్వోత్కృష్టం పొందితే ఆనందం మోక్షం, నేను యుగయుగం తర్వాత నరకంగా జన్మించినప్పటికీ, అది ఉత్తమమైనది.

అప్పుడు మార్గంలో మొదటి తప్పు, మీ స్వంత సంక్షేమంపై స్థిరపడటం, తొలగించబడుతుంది.

དེ་ ལྟར་ ལྟར་ སྐྱེས་ སྐྱེས་ ཤིང་ གོམས་ ཀྱང་ བདེན་ འཛིན་ དང་ དང་ བཅས་ པར་ གྱུར་ ན་ ཐམས་ཅད་ ཐམས་ཅད་ མཁྱེན་པ་ མི་ ཐོབ་ དང་ མཚན་ མར་ མར་ མར་ མར་ ཞེན་ པའི་ པའི་ གཉེན་ པོར་ པོར་ ཆོས་ ཐམས་ཅད་ བདག་ མེད་པར་ དྲན་ དགོས་ ཏེ ། ཏེ དེ་ ཡང་ ཡང་ ཆོས་ ཆོས་ ཐམས་ཅད་ ཅིར་ ཡང་ མ་ གྲུབ་ པའི་ པའི་ རང་བཞིན་ ཡིན་ པ་ ལ་ བདེན་ བདེན་ འཛིན་ བྱུང་ ན་ ཡིན་ ལ ། ། ། ། డాటా ఆయోదయోః ། དེ་ དེ་ ཡང་ ཡང་ བདག་ གི་ གི་ རྨི་ལམ་ དང་ སྣང་བ་ བསྲེས་ བསྲེས་ ཤིང་ སྒོམས་ པས་ སྣང་བ་ ཡང་ མི་ བདེན ། ། བདེན མི་ བདེན་ བདེན་ བཞིན་དུ་ བཞིན་དུ་ སྣང་བ་ ཡིན་ སྙམ་ དུ་ ཡང་ཡང་ དྲན་ དྲན་ ཞིང་ བསྒོམ་ པ་ ན ། ན ལམ་ གྱི་ གྱི་ འཁྲུལ་ འཁྲུལ་ པ་ གཉིས་ གཉིས་ པ་ དངོས་པོ་ དང་ མཚན་ མཚན་ མར་ ཞེན་ པ་ སེལ་ བ་ ཡིན་ ནོ ། ། ནོ
మీరు [అటువంటి అవగాహనను] సృష్టించి, ఈ విధంగా పరిచయం చేసుకున్నప్పటికీ, మీరు నిజమైన ఉనికిని కలిగి ఉంటే మీరు సర్వజ్ఞతను పొందలేరు. అందువల్ల, [స్వాభావికంగా ఉనికిలో ఉన్న] విషయాలు మరియు లక్షణాలపై స్థిరపడటానికి విరుగుడుగా, మీరు అన్నింటినీ ప్రతిబింబించాలి. విషయాలను నిస్వార్థంగా. అంతేకాక, అన్ని విషయాలను ఏదైనా కూడా స్థాపించబడని స్వభావం కలిగి ఉంటారు. నిజమైన ఉనికి యొక్క భావన సంభవించినప్పుడు, అది స్వీయ దృక్పథం, అయితే స్థిరంగా ఉంటుంది విషయాలను] ఖాళీగా [ఉనికి] నిహిలిజం యొక్క దృక్కోణం. [కాబట్టి] అన్నింటినీ గుర్తించండి విషయాలను కలలలా ఉండాలి. ఇంకా, మీ స్వప్నాన్ని ప్రదర్శనలతో కలపడం మరియు దాని గురించి ధ్యానం చేయడం ద్వారా, ప్రదర్శనలు కూడా తప్పుగా కనిపిస్తాయి. మీరు ప్రతిబింబిస్తే మరియు ధ్యానం ప్రదర్శనలు అబద్ధాల లాంటివి అనే ఆలోచనతో మళ్లీ మళ్లీ, మార్గంలో రెండవ తప్పు-[స్వాభావికంగా ఉన్న] విషయాలు మరియు లక్షణాలపై స్థిరపడటం-తొలగించబడుతుంది.

དེ་ ལྟར་ ལྟར་ འཁྲུལ་ པ་ པ་ ཐམས་ཅད་ བསལ་ ཞིང་ མཐར་ ཕྱིན་ ཕྱིན་ པ་ ན་ འཁྲུལ་ པ་ ཡེ་ ཤེས་ ཤེས་ སུ་ འཆར་ བྱ་བ་ འབྲས་བུ་ རྫོགས་ རྫོགས་ རྫོགས་ རྫོགས་ རྫོགས་ པའི་ སངས་ སངས་ རྒྱས་ སྐུ་ སྐུ་ དང་ ཡེ་ ཤེས་ ལ་ ལ་ སོགས་ པ་ ཡོན་ ཏན་ བསམ་ བསམ་ གྱིས་ མི་ ཁྱབ་ པའི་ པའི་ མཆོག་ འབྱུང་ བར་ འགྱུར་ རོ ། ། ། -
ఈ విధంగా, అన్ని తప్పు [మనస్సు] తొలగించబడినప్పుడు మరియు ముగింపుకు వచ్చినప్పుడు, ప్రభావం పుడుతుంది. "పొరపాటున [మనస్సు] జ్ఞానంగా ఉదయించడం" అని పిలుస్తారు, ఇది a యొక్క సంపూర్ణత బుద్ధ, యొక్క విజయాలు శరీర, జ్ఞానం మరియు మొదలైనవి: అనూహ్యమైన సుప్రీం ఆనందం.

ఈ విధంగా, అన్ని పొరపాటు [మనస్సు] తొలగించబడినప్పుడు మరియు ముగింపుకు వచ్చినప్పుడు, ప్రభావం పుడుతుంది - "తప్పు [మనస్సు] జ్ఞానంగా ఉదయించడం." ఇది a యొక్క సంపూర్ణత బుద్ధ, యొక్క విజయాలు శరీర, జ్ఞానం మరియు మొదలైనవి: అనూహ్యమైన సుప్రీం ఆనందం.

ཞེས་ པ་ པ་ རྣལ་ རྣལ་ འབྱོར་ གྱི་ དབང་ དབང་ ཕྱུག་ གྲགས་ པ་ རྒྱལ་ རྒྱལ་ མཚན་ གྱི་ གསུང་ ཞེན་ པ་ པ་ བཞི་ བྲལ་ པ་ ཨྠི ྀ །། །། །། །།
నాలుగు స్థిరీకరణల నుండి స్వేచ్ఛపై ఈ సూచనను యోగుల ప్రభువు ద్రక్పా గ్యాల్ట్‌సెన్ చెప్పారు.

అతిథి రచయిత: నుబ్బా రిగ్జిన్ డ్రాక్