10 మే, 2019

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

వాల్యూమ్ 1 బౌద్ధ మార్గాన్ని సమీపిస్తోంది

అతిశయోక్తి ప్రకటనలు?

అధ్యాయం 6 “నిధి బోధనలు మరియు స్వచ్ఛమైన దృష్టి బోధనలు” మరియు “అతిశయోక్తి ప్రకటనలు?” విభాగాలను కవర్ చేస్తోంది

పోస్ట్ చూడండి