ఫిబ్రవరి 26, 2019

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

Ven ద్వారా బోధనలు. సంగే ఖద్రో

శూన్యం: ప్రతిదీ మన మనస్సుపై ఆధారపడి ఉంటుంది

పూజ్యమైన సంగే ఖద్రో "బోధిసత్వుల 22 అభ్యాసాల"లోని 37వ వచనాన్ని వివరించారు. శూన్యత గురించి నేర్చుకోవడం...

పోస్ట్ చూడండి