జన్ 10, 2019

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

బౌద్ధ తార్కికం మరియు చర్చ

నిజం కానిదాన్ని నమ్మడం

12వ అధ్యాయంలోని చివరి విభాగాన్ని కవర్ చేస్తోంది “వాస్తవం కానిదాన్ని నమ్మడం” మరియు…

పోస్ట్ చూడండి