అక్టోబర్ 28, 2018

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

సన్యాసుల సమావేశం నుండి గ్రూప్ ఫోటో.
పశ్చిమ బౌద్ధ సన్యాసుల సమావేశాలు

24వ వార్షిక పాశ్చాత్య బౌద్ధ సన్యాసుల సమావేశం

స్పిరిట్‌లో జరిగిన 24వ వార్షిక సన్యాసుల సమావేశం గురించి పూజ్యమైన థబ్టెన్ లామ్సెల్ నివేదించారు…

పోస్ట్ చూడండి