18 మే, 2016

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

బుద్ధిగా తినడం

తినడానికి ఐదు మార్గాలపై వ్యాఖ్యానం యొక్క కొనసాగింపు…

పోస్ట్ చూడండి
యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

కృతజ్ఞతతో తినడం

చైనీస్ నుండి భోజనానికి ముందు ఐదు ఆలోచనలలో మొదటి రెండింటిపై వ్యాఖ్యానం…

పోస్ట్ చూడండి