17 మే, 2016

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

యువకులు శ్రావస్తి అబ్బే వంటగదిలో కలిసి రొట్టెలు పిసికి కలుపుతారు.
చైతన్యం తినడం

తినడానికి మా ప్రేరణ

తినడం గురించి బౌద్ధ దృక్కోణాలపై "అవేకనింగ్ కోసం ఆహారం" అనే కొత్త చర్చలు.

పోస్ట్ చూడండి