జన్ 22, 2015

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 14: శ్లోకాలు 335-343

ఒక వస్తువు మరియు దాని లక్షణాలు మరియు మొత్తం మరియు దాని భాగాల మధ్య సంబంధాన్ని పరిశీలించడం,...

పోస్ట్ చూడండి