జన్ 8, 2015

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఆర్యదేవుని 400 చరణాలు

అధ్యాయం 14: శ్లోకాలు 326-334

నిజమైన ఉనికిని తిరస్కరించడానికి ఒక వస్తువు మరియు దాని లక్షణాల మధ్య సంబంధాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది.

పోస్ట్ చూడండి