21 మే, 2014

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

జ్ఞాన రత్నాలు

వచనం 4: అజ్ఞానపు చీకటి

వస్తువులు ఎలా ఉంటాయో తెలియకపోవడం మరియు కర్మ మరియు దాని ప్రభావాల గురించి తెలియకపోవడం చీకటి లాంటిది...

పోస్ట్ చూడండి