ఫిబ్రవరి 4, 2013

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

మండల సమర్పణ

ఆధునిక మండల సమర్పణ

ఈ మెరిట్ సంచిత అభ్యాసం యొక్క వివరణ మరియు మండల సమర్పణ ప్రార్థన యొక్క సమకాలీన సంస్కరణ.

పోస్ట్ చూడండి