జన్ 18, 2013

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

జీవిత మార్గం అని చెప్పే సంకేతం
మైండ్‌ఫుల్‌నెస్‌పై

నా జీవితాన్ని మలుపు తిప్పుతోంది

జైలులో ఉన్న వ్యక్తి ఐదు సూత్రాలను పాటించిన తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నాడు.

పోస్ట్ చూడండి