జన్ 13, 2013

తాజా పోస్ట్లు

వెనరబుల్ థబ్టెన్ చోడ్రాన్ యొక్క బోధనా ఆర్కైవ్‌లోని అన్ని పోస్ట్‌లను వీక్షించండి.

ఎనిమిది తెల్ల పక్షులు ఆకాశంలో ఒకే ఫైల్ నిర్మాణంలో ఎగురుతాయి.
తుపాకీ హింస నుండి వైద్యం

శ్రోత నుండి ఒక లేఖ

అమెరికాలోని ప్రస్తుత తుపాకీ పరిస్థితిపై ఒక శ్రోత మరియు విద్యార్థి తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

పోస్ట్ చూడండి